Veiligheid, Gezondheid & Milieu

WiAr

Het is een goede zaak dat elke opdrachtgever die een bouwwerk wil laten realiseren, overeenkomstig de Arbowetgeving verplicht is tot het (laten) opstellen van een VGM-plan indien een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie verplicht is en/of het werk of project risicovol is.

WANNEER EEN VGM-plan? (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)
Een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie is verplicht als:
  • De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of;
  • Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
DOELSTELLING
Het VGM-plan heeft tot doel veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gedurende het gehele bouwproces, van ontwerp tot en met uitvoering, te coördineren en vast te leggen. Met het opstellen van het VGM-plan moet worden gestart in de ontwerpfase. Op deze wijze maken de arbeidsomstandigheden een integraal onderdeel uit van het gehele bouwproces van ontwerp tot en met de uitvoering.

AANPAK
Het VGM-plan komt tot stand door gebruik te maken van een door WIAR opgesteld raamwerk, dat op maat wordt afgestemd op het te realiseren bouwwerk. Het document wordt gevuld met de specifiek voor het project geldende gegevens. Dit geldt voor alle fasen van het bouwproces en vindt plaats op basis van een inschatting van de omvang van het project, de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de realisatie en de risico’s die verbonden zijn met uw bedrijfsproces. In het bouwproces zijn verschillende fasen te onderkennen namelijk:
  • Definitiefase;
  • Ontwerpfase;
  • Voorbereidingsfase;
  • Realisatiefase;
  • Nazorgfase.
In de ontwerpfase wordt een start gemaakt met het opstellen van het VGM-plan. Bij het ingaan van een volgende fase zal het VGM-plan worden aangepast aan de hand van aanvullende informatie en gewijzigde project gegevens.

Het VGM-plan wordt zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase gehanteerd. In de voorbereidingsfase ligt de verantwoordelijkheid voor het plan bij de opdrachtgever; in de uitvoeringsfase ligt deze bij het uitvoerende bouwbedrijf.

Het opstellen en aanpassen van het VGM-plan kan WIAR voor u verzorgen. Ook kan een projectmanager van WIAR desgewenst de coördinerende rol in het bouwproces vervullen.

AANDACHTSPUNTEN
Bij de start van de realisatiefase zal het VGM-plan worden overgedragen aan de VGM-coördinator die verantwoordelijk is voor de realisatie (meestal de aannemer). Overigens kan de rol van VGM-coördinator zowel in de voorbereidingsfase als in de realisatiefase door de projectmanager van WIAR worden vervuld.
© copyright WIAR | Workplace Performance